ด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื่น

ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ