รับแจ้งเบาะแสการพบเห็นอาคารหรือโรงมหรสพไม่ปลอดภัย
Risk Assessment Report
   
            หากประชาชนมีเบาะแส หรือพบเห็นการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือใช้อาคารที่มีสภาพ หรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน
            สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม   
            คณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
 

          หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเก็บชื่อผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับของทางราชการ

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 20019  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547
  Any information of the construction or building which seems dangerous to report, please send your information to Department of Public Works and Town & Country Planning by filling in the form The commission of building regulations at Department of Public Works and Town & Country Planning, who works according to the building regulations in 1979, will examine the report condition and manage for the site safety.
Remark Department of Public Works and Town & Country Planning will keep the reporter information confidential
You are the viewer 20019  since June 1, 2004