กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริการให้คำปรึกษาหารือข้อกฎหมาย
Department of Public Works and Town & Country Planning
Legal Consultant Service
หากประชาชนท่านใด มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาต้องการหารือหรือสอบถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

1. การควบคุมอาคาร ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2. การขุดดินและถมดิน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ยินดีให้คำปรึกษา - ตอบคำถามของประชาชนทุกท่าน โดยจัดช่องทางไว้ให้บริการดังนี้

1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2299-4351,0-2299-4360,0-2299-4361,02299-4362,0-2299-4364

2. ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 08-1835-5762 (นายอนวัช บูรพาชน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนอ.

3. ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอกนิกส์ (คลิกแบบฟอร์มที่นี่) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดตอบ และแจ้งคำตอบให้ท่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายใน 15 วัน ดังนั้นโปรดกรอก E-mail address ให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดตอบข้อมูล

4. ทางเว็บบอร์ด (กระดานถาม - ตอบ) "คลิกที่นี่ "

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 48464  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547
Any question or legal consulting need about

1. Building regulations, within the building regulations in 1979

2. Excavation & Soil Landfill, within the excavation & soil landfill law in 2000

Our legal consultant service are available as following channels

1. Phone number 0-2299-4351, 0-2299-4360, 0-2299-4361, 0-2299-4362, 0-2200-4364

2. Mobile phone number 08-1835-5762 (Mr.Anawat Burapachon) Civil Engineering Specialist

3. Electronic Form( Electronic Form ) Department of Public Works and Town & Country Planning will reply back via email within 15 days. Please fill in and verify your email address carefully for your convenience in receiving our reply

4. Web board "click here"

You are the viewer 48464  You are the viewer