ติดต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง

  • ที่อยู่ (พระรามที่ 6): 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    หมายเลขโทรศัพท์: 0-2299-4000
  • ที่อยู่ (พระราม 9): 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
    หมายเลขโทรศัพท์: 0-2201-8000
  • หมายเลขโทรสาร : 0-2273-0895   
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Line : DPT Information 

Map