กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง DPT RSS Feed

ระบบจํดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR rss_feed
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา                             rss_feed
ประกาศประกวดผู้ชนะราคา rss_feed
ประกาศราคากลาง rss_feed

 

ประกาศข่าวงานผังเมือง

ปิดประกาศ 90 วัน rss_feed
ปิดประกาศ 15 วัน                         rss_feed

การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้มีคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับใช้ในการประกาศบนเว็บไซต์ ได้แก่

  1. นโยบายเว็บไซต์กรมโยธาธิการและกรมโยธาธิการและผังเมือง (Website Policy)
  2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Privacy Policy)
  3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
Mr.Pornpoth Penpas

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR-GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2299 4999

รายละเอียดประวัติอธิบดี

anawat 2021

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2201 8014

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr. Pongnara Yenying

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2299 4399

theeraphong 2564

ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
Mr. Theeraphong Krutdilakanan

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2245 9975

นายสุเมธ มีนาภา
Mr. Sumej Meenapa

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2299 4199

นายพิศุทธิ์ สุขุม
Mr.Pisut Sukhum

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF ENGINEER)
โทรศัพท์: 0 2299 4949

นางสาวอัญชลี ตันวานิช
Ms.Anchalee Tanwanich

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
(นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)
โทรศัพท์: 0 2201 8089

_

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
Mr.Kathatip Iamkamala

รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่
(สถาปนิกทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF ARCHITECT)
โทรศัพท์: 0 2299 4899

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ico_pdf

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ์  ico_pdf

3. ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ico_pdf

4. ความรู้เกี่ยวกับการเจาะสำรวจชั้นดิน ico_pdf

 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 แบบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

โครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างเรือนที่ประทับพร้อมอาคารบริวาร พื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ก่อสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

กำจัดผักตบชวาตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ2ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ103ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ227ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ400ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ444ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ476ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ489ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ530ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ535ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ590ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ600ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ768ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ875ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ885ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ908ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ1062ทับ2558

-การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เลขแดงที่อ175ทับ2558

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส10ทับ2557

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส12ทับ2557

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่อ92ทับ2558

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

-แผงลอยนี้ผมผู้ค้าเดิมมีสิทธิได้

-ไม่ออกใบอนุญาตไม่เลือกปฏิ บัติไม่ขัดกฎหมาย

-ต่อเติมบางส่วนในแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตด้วยหรือครับ

 

บทความสำหรับทุกหน่วยงาน

-เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

-เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง

-เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง

-เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ

-เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต

-เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้

-เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้

-เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่

-เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ

-เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด

-เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง

-เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ

-แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป

-โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2

-โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที

-ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า

-ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง

-ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

-ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง

-ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ

-กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่

-การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล

-การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน

-การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น

-การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

-การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย

-ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

-ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ

-ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม

-คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน

-คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

-ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

-ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้

-คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง

-คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ

-ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง

-คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา

-คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ

-จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย

-จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง

-ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด

-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์

-ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง

-ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้

-ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก

-ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ

-มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่

-มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม

-มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

-มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา

-มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง

-มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

-มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง

-ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี

-ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน

-รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่

-ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว

-ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง

-ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

-ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

-ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย

-วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

-วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ

-วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด

-สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ

-สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

-หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์

-หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

-หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง

-ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว

-อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง

-อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่ัง

-อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

 

 

คำพิพากษาศาลปกครอง

1. [กฎ] การพิจารณาทางปกครองขงเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง

2. [การเงิน] เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่

3. [การเงิน] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด

4. [การเงิน] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน

5. [การเงิน] เป็นผอเพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร

6. [การเงิน] อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโนชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน

7. [การบริหารงานบุคคล] การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ

8. [การบริหารงานบุคคล] มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน

9. [การบริหารงานบุคคล] ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

10. [การบริหารราชการแผ่นดิน] ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ

11. [การสาธารณูปโภค] กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ

12. [การสาธารณูปโภค] ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่

13. [การสาธารณูปโภค] เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น

14. [การสาธารณูปโภค] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขดไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด

15. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่

16. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ

17. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

18. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย

19. [กาเรงิน] ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

20. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิครวจสอบการทำงานของรัฐ

21. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง

22. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ

23. [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง

24. [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

25. [ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ

26. [ท้องถิ่น] ศาลปกครองกับภารกิจครวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

27. [พัสดุ] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้

28. [พัสดุ] ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า

29. [ละเเลย] ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

30. [ละเมิด] หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ

31. [ละเมิด] อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง

32. [ละเลย] การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่

33. [ละเลย] การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ

34. [ละเลย] เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

35. [ละเลย] ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ

36. [ละเลย] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด

37. [ละเลย] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ

38. [ละเลย] เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด

39. [ละเลย] ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้

40. [ละเลย] บ้านพักของทางราชการไม่ว่างละชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

41. [ละเลย] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้่องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง

42. [ละเลย] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด

43. [ละเลย] ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่

44. [ละเลย] เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด

45. [ละเลย] ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย

46. [ละเลย] ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ

47. [ละเลย] สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้

48. [ละเลย] สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง

49. [ละเลย] สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่

50. [ละเลย] สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ

51. [ละเลย] หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติครม

52. [ละเลย] หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ

53. [ละเลย] อนุมัตืใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคิน

54. [ละเลย] ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด

55. [ละเลย] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย

56. [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร

57. [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผู่ฟ้องคดีขั้นแรกที่ไม่อาจมองข้าม

58. [วินับ] ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่ยั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ

59. [วินัย] การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย

60. [วินัย] ข้าราชการยักยอกเงินคินแล้วไม่ต้องรับผิดทางวันัย

61. [วินัย] ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะมีพฤติการณ์แอบรัก

62. [วินัย] เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง

63. [วินัย] ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง

64. [วินัย] ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

65. [สัญญาทางปกครอง] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้

66. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมายครับ

67. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บรรจุเเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม

68. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

69. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

70. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่

71. [องค์กรวิชาชีพ] เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพครับ

72. [องค์กรอิสระ] การขอครวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ

73. [องค์กรอิสระ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ

74. [อาคารและสิ่งปลูกสร้าง] ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ

75. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับ

76. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหนครับ

77. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

78. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง

79. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ

80. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร