ทำเนียบผู้บริหารกรมฯ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
Mr.Pornpoth Penpas

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR-GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2299 4999

รายละเอียดประวัติอธิบดี

anawat 2021

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2201 8014

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr. Pongnara Yenying

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2299 4399

- ว่าง -

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2299 4199

ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์

ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
Mr. Theeraphong Krutdilakanan

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)
โทรศัพท์: 0 2245 9975

นายพิศุทธิ์ สุขุม
Mr.Pisut Sukhum

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่
(รักษาการวิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF ENGINEER)
โทรศัพท์: 0 2299 4949

นางสาวอัญชลี ตันวานิช
Ms.Anchalee Tanwanich

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
(รักษาราชการนักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)
โทรศัพท์: 0 2201 8089

_

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
Mr.Kathatip Iamkamala

รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่
(รักษาการสถาปนิกทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF ARCHITECT)
โทรศัพท์: 0 2299 4899