รายละเอียดประวัติอธิบดี

ชื่อ - สกุล
: นายพรพจน์ เพ็ญพาส (Mr.Pornpoth Penpas)
ตำแหน่งปัจจุบัน
: อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
วัน เดือน ปีเกิด
: 9 มีนาคม 2509 อายุ 54 ปี
สังกัด
: กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ตั้ง
: กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
: 02-299-4999 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :06-5523-3838 (ราชการ) และ 08-1825-1343 (ส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบัน
: 1996 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 46 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
การศึกษา
: พ.ศ. 2525 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
: พ.ศ. 2530 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: พ.ศ. 2533 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: พ.ศ. 2546 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
: ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554
: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2551
: มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ. 2560
ประวัติการทำงาน
: ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
: ปี พ.ศ. 2561 – 2563 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
: ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
: ปี พ.ศ. 2555 – 2560 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะกรรมการฯ อื่นๆ
: ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน
: หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
: หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 กรมบัญชีกลาง
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
: หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนา (TIJ EXECUTIVE PROGRAM ON THE RULE OF LAW &
DEVELOPMENT) รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
คู่สมรส/ตำแหน่ง
: นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง