คู่มือ มาตรฐาน กฏหมายของกรมโยธาธิกาและผังเมืองเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

คู่มือ

manual_buliding570915

คู่มือก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 

capture-20140516-144035

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว


มาตรฐาน 

มยผ. 1302-52  มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

มยผ. 1301-54  มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

มยผ. 1303 - 57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรง ของโครงสร้างอาคาร ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว

 

 

กฏหมาย

กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕