เรื่องเด่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นข่าว “โครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี”

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ... อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้ดำเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาขนที่ดำเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้... 

เว็บไซต์ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

    การขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมือง การปรับปรุงพระราชบัญญติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อขับเคลื่อนการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน... 

อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้าน

อุทกภัยเป็นหนึ่งในพิบัติภัยจากธรรมชาติ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัย ได้สร้างความเดือดร้อน เสียหายในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าปกติทั่วไป ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ และสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่างได้จัดทำคู่มือ "ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนในการตรวจสอบ ฟื้นฟู บูรณะ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...
สารอธิบดี 2560

การดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และแผนงาน/โครงการประจำปีแปลงไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจ โดยได้ระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ตลอดจนด้านการบริการด้านช่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินงานบนพื้นฐานของ คุณธรรม จริยธรรม และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...