เรื่องเด่น

คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์ที่หากมีอาคารได้รับความเสียหาย จำนวนมากเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นที่มีความชัดเจน ในการระบุระดับความเสียหาย เพื่อให้ผู้สำรวจนำไปใช้ในการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการในการประชุมติดตามงานทีมอบหมาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

อ่านเพิ่มเติม...