ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้บังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม