ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่...เพื่อแสดงความคิดเห็น           คลิกที่นี่...เพื่อดูสรุปผลการแสดงความคิดเห็น