ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองผ่าน 3 ช่องทาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่
เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น
 
PR 270864 03       
 
 
PR 270864 04