ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

poster rayong