ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี