ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี