การรับฟังความเห็นต่อร่างคำแนะนำการจัดทำที่จอดจักรยาน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้ดำเนินการจัดทำร่างคำแนะนำการจัดทำที่จอดจักรยานเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นในการกำหนดจำนวนที่จอดจักรยานสำหรับอาคารประเภทต่าง ๆ และการจัดพื้นที่ที่จอดจักรยานให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดทำร่างคำแนะนำฯ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำดังกล่าว เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ร่างคำแนะนำการจัดทำที่จอดจักรยาน>> คู่มือการจัดทำที่จอดจักรยาน-กำลังปรับปรุงแก้ไข (แก้ไข4) - เปลี่ยนเป็นคำแนะนำ PDF (ใส่ลายน้ำ).pdf - Google ไดรฟ์

แบบสอบถามออนไลน์ >> แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างคำแนะนำการจัดทำที่จอดจักรยาน จัดทำโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง (google.com)

(แสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565)