ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (เพื่อจัดทำผังร่างฯ) ผังเมืองรวมชุมชนท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (เพื่อจัดทำผังร่างฯ) ผังเมืองรวมชุมชนท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

news 120465