ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่าง ผังเมืองรวมชุมชนเหนือคลอง จังหวัดกระบี่