แบบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๒ ปี

 แบบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

โครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างเรือนที่ประทับพร้อมอาคารบริวาร พื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ก่อสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

กำจัดผักตบชวาตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘