แบบแปลนก่อสร้าง

     กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้ดำเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาขนที่ดำเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้... 

page

 

 

เว็บไซต์ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข