การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ico_pdf

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ์  ico_pdf

3. ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ico_pdf

4. ความรู้เกี่ยวกับการเจาะสำรวจชั้นดิน ico_pdf

 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559