ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ

631201 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2564
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน2564
631201 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2564
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564
631201 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2563
เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2563
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2562
เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2562
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2561
เดือนเมษายน 2560 - เดือนกันยายน 2561
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2561
เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2560
เดือนเมษายน - กันยายน 2560
591111 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2559
เดือนเมษายน 2559 - กันยายน 2559
590502_1 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2559
เดือนตุลาคม2558 - มีนาคม 2559
581026 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2558
เดือนเมษายน - กันยายน 2558
580518 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2558
เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
3_1_dpt ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2557
เดือนเมษายน - กันยายน 2557
3_1_dpt ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ 2556
3_1_dpt ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2557
เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557
3_1_dpt ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ 2555
3_1_dpt ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 2 / 2556
เดือนเมษายน - กันยายน 2556
3_1_dpt ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2556
เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
3_1_dpt ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ครั้งที่ 1 / 2555
เดือนตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555
3_2_dpt

ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อการบริการ 

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ครั้งที่ 2 / 2555 
เดือนเมษายน - กันยายน 2555

3_2_dpt

ผลการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2554