คำค้น: หมวดหมู่กฎหมาย:

ประเภท:

   
 กฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๕
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563
 พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘
 กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดอาคารและค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร]
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  


กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 64
e-mail : webmaster@dpt.go.th